Archiv pro rubriku: Ostatní

Férová snídaně poprvé v Krouně!

Letos poprvé se připojujeme k celorepublikové akci. Přijďte posnídat lokální potraviny a podpořit férové produkty. S sebou: deky na piknik a produkty z fairtradových potravin (marmelády, lokální pečivo, palačinky, vajíčka, sýry….)
Během Férové snídaně se schází lidé v zahradách, parcích či náměstích, aby si společně se svými sousedy a známými pochutnali na fairtradových a lokálních dobrotách. Dávají tak najevo, že je zajímá, kdo a za jakých podmínek pro ně plodiny pěstuje. Do košíku si můžete vzít jako nápoje třeba fairtradovou kávu v termosce, fairtradový džus nebo čaj. Na jídlo doma napečené buchty z fairtradového cukru a kakaa, ale i vajíčka, sýry, mléko či med od místních farmářů.

Jste všichni srdečně zvání!

Podpořte nás na fb: https://www.facebook.com/events/478974819305878/

Více info na: https://www.fairtrade-cesko.cz/zapojte-se/ferova-snidane/

či https://cs-cz.facebook.com/ferovasnidane/

 

Pohnutá historie krounských zvonů

Po dokončení stavby kostela v roce 1880 vyvstala potřeba osadit ve věži kostela zvony. Sbor byl ale stavbou kostela zadlužen a tak na pořízení zvonů nebylo možno v prvních letech pomyslet.

Až v roce 1895 daroval Gustav-Adolfský spolek anhaltský sboru 2 zvony, které do Krouny doputovaly na Štědrý den 1895. Bylo to ovšem zvony malé, větší vážil 150 kg, menší jen 50 kg a nebyly odlity z čisté zvonoviny. Proto staršovstvo rozhodlo tyto zvony na věž nedávat a počkat, až sbor bude mít na pořízení nových. O Vánocích  1898 byla vyhlášena sbírka na nové zvony a v roce 1899 bylo zahájeno jednání se zvonařem Karlem Schwabem z Bialska-Biale (dnešní Polsko), který přislíbil odkoupit darované zvony a odlít nové. Zvonař Schwab měl svůj zvláštní patent zavěšení zvonů na masivní litinové podstavce (dnes zde vystaveny), na nichž se zvony při zvonění samočinně otáčejí, aby srdce nebila stále na jedno místo.

Nové zvony byly zakoupeny za 1943 zlatých, 73 krejcarů, a byly laděny ve stupnici dur, tóny fis, ais a cis. Největší vážil 633,5 kg, prostřední 333 kg a nejmenší 187 kg. Posvěceny byly 26. září 1899.

„Jejich zvuk byl dlouhý a lahodný a vyzvánění se neslo daloko do kraje – slyšeno přes 2 hodiny cesty – jako velebná hudba, která každou duši jímala. Vždyť se v těch krásných tónech chvěly modlitby i zvěst svobody a potěšení každému srdci stísněnému i sláva spasení“

Na tyto zvony se zvonilo až do 20. května 1917 kdy „byly vojenskými úřady odebrány 2 zvony a druhý den byly sejmuty i zvony na kostele katolickém. Při rozbíjení zvonů, které se dálo přímo na věži, se chvělo nesmírným rozčílením mnohé srdce. …. Naposledy bylo jimi zazvoněno na rozloučenou před jejich zabíjením. … Zůstal pak jen jediný zvon, prostřední, který do roku 1928 žaloval na osiření.“

Rozbité zvony před kostelem

Rozbité zvony pred kostelem

V roce 1928, 50 let po dokončení stavby kostela byly pořízeny 2 chybějící zvony. Tentokrát byly objednány u zvonaře Wintra v Broumově. Velký vážil 762 kg, malý 212 kg. Ladění i nápisy byly provedeny jako u původních zvonů. Zvony byly odevzdány do užívání 17. května 1928 synodním seniorem Dr. Josefem Součkem za veliké účasti, odhadovalo se až 3000 lidí.

„Zvony byly několik dní před tím vytaženy na věž montérem firmy Winter strojem církevním za napjaté pozornosti četných diváků. … Do fary byly dovezeny z nádraží na ozdobeném voze br. Sodomky z Krouny č. 3 a zůstaly na něm v průjezdu fary až do umístění na věž. … Téže však noci se kdosi vloupal do fary a když farští vyběhli ven, shledali, že pes vyplašil kohosi z fary. Vrata u zvonů v průjezdě byla otevřena a na velkém zvonu pak shledáno poškození: kus jeho po okraji uražen, ale na kráse tónu tím neztratil ničeho.“

Na věži byly opět 3 zvony, jejichž hlas zněl do širokého okolí.

Přišel však rok 1942 a německá zbrojní výroba potřebovala barevné kovy a tak opět došlo i na naše zvony. Tentokrát byly odebrány velký a střední zvon a ponechán jen malý, který zůstal ve věži kostela osamocen až do roku 2010.

Spouštění zvonů z věže v roce 1942

Odebrani zvonu 1942e

Spuštěné zvony před kostelemSpuštěné zvony před kostelem

Mezitím byly konány pokusy o nahrazení zvonů. V roce 1950 bylo na doporučení synodní rady objednáno rozhlasové zařízení od Charity Praha, sestávající z gramofonu, který přehrával zvonění z gramodesek. Na věži byly umístěny ampliony, které měly přenášet zvonění do 4 stran. Toto zařízení mělo mnoho chyb a vlastně nikdy nezvonilo. Nakonec bylo dodavateli  vráceno.

Prozatím se zvonilo na jediný zvon, který na věži zůstal, nastaly ale jiné problémy. Nebyl zvoník. Těch 102 schodů, které je nutno zdolat, mezi přízemím a lávkou zvonu starší členové sboru, kteří byli ochotni zvonit, obtížně zdolávali, zakrátko odmítli a tak bylo hledáno jiné řešení. V roce 1999 byly do věže kostela umístěny silné ampliony, pro které byl signál přenášen z magnetofonu. Toto přechodné řešení sloužilo až do roku 2010.

Touha pořídit znovu do věže kostela zvony však nikdy neustala. V roce 2004 staršovstvo vyhlásilo sbírku na nové zvony. Impulsem byla mimo jiné možnost přihlásit se o náhradu za zvony odebrané za II. světové války. Tato náhrada pak byla Německem skutečně v roce 2005 sboru vyplacena ve výši 19 807 Kč. Byla to sice pouze symbolická částka, ale povzbudila odhodlání nejen evangelíků, ale i mnoha dalších, kteří na nový zvon přispěli. Bylo to také mnoho místních rodáků, firem v Krouně i okolí a také obcí. V roce 2010 bylo u tradiční zvonařské rodiny Dytrychová z Brodku u Přerova objednáno odlití nového zvonu, zvonovou stolici pro zavěšení jak stávajícího tak nového zvonu postavila truhlářská firma Myška a syn z Otradova, zavěšení zvonů a montáž elektronického ovládání byly zadány firmě Bouchal z Brodku u Přerova. Slavnostní žehnání zvonů proběhlo pak 9. října 2010 před věží kostela a následně byl zvon jeřábem vyzdvižen do věže a zavěšen na novou stolici.

Od té doby na věži našeho kostela znovu zní dva zvony. Tak jak tomu bylo dříve, ohlašují poledne a také nastávající soumrak dne (18:00). Především však zvou ke službám Božím každou neděli v 8:45 a po jejich skončení vysílají Božím slovem povzbuzené křesťany konat dobré dílo (10:00). A také doprovázejí ty, kteří došli cíle své pozemské pouti na jejich poslední cestě. Věříme tomu, že už nikdy nebude potřeba, aby zvony sloužily jinému účelu, než tomu, pro který byly odlity – upomínat člověka na jeho Stvořitele i Vykupitele a zvát do jeho blízkosti.

Původní text Josefa Drahoše doplnil Marek Váňa

Zpráva o životě sboru v roce 2013

Zpráva o životě sboru v roce 2013

Milé sestry a milí bratři, staršovstvo Vám předkládá zprávu o životě sboru v roce 2013.

1. Vzpomínka na zesnulé

Vzpomínáme na naše sestry a bratry v Kristu, s nimiž jsme se rozloučili v uplynulém roce: Josef Beneš z Rychnova, Emil Bureš z Pusté Kamenice, Jindřiška Burešová z Krouny, Liboslav Chvála z Rychnova, Bohuslav Janeba ze Svratouchu, Božena Junová ze Svratky, Jindřiška Krajčírová ze Svratouchu, Miloslav Kučera ze Skutče, Marie Kynclová z Krouny, Marta Nekvindová z Rychnova, Josef Pavlík z Krouny, Karolina Peřinová ze Svratky, Miloslav Pešek z Rychnova, Ladislav Šír ze Svratouchu, Josef Vítek z Křižánek. Přejeme zarmouceným rodinám, aby jim útěchou v bolesti byla nezpochybnitelná naději vzkříšení a věčného života skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

2. Bohoslužby ve sboru

K pravidelným bohoslužbám jsme se scházeli v Krouně každou neděli, ve Svratouchu 3x měsíčně, ve Skutči 2x měsíčně. Při vedení bohoslužeb se pravidelně na všech místech střídali oba faráři sboru, v průběhu roku v našem sboru sloužili také s. Naďa Čejková, br. Pavel Kalus a br. Daniel Matouš. V počtu účastníků na bohoslužbách jsme také v uplynulém roce zaznamenali nepatrný pokles. Je to trvalý trend posledních let, mrzí nás to a moc si s tím nevíme rady. Slavení bohoslužeb by mělo být středem života věřícího křesťana. Struktura bohoslužeb odpovídá v naší církvi převládající reformované tradici s důrazem na zvěstování evangelia. Výběr textů kázání vycházel z ekumenického lekcionáře (David Sedláček) nebo volby kazatele (Marek Váňa). Jsme vděční za službu našich varhanic, které liturgický zpěv doprovází opravdu profesionálně a v liturgické hudbě se dále vzdělávají.

Bohoslužby s večeří Páně se konají v Krouně jednou měsíčně, v kazatelských stanicích pouze v hlavní křesťanské svátky. Při bohoslužbách s večeří Páně je součástí liturgie eucharistická modlitba. Již pravidelnou součástí liturgie bohoslužeb na Hod Boží velikonoční a Hod Boží vánoční v Krouně je zpěv našeho pěveckého sboru. Jsme vděční sestrám varhanicím za přípravu písní a vedení pěveckého sboru. Na Hod Boží vánoční jsme se v loňském roce sešli jenom k jedněm bohoslužbám v Krouně. Chtěli jsme tím vyjádřit, že ač se v průběhu roku scházíme k bohoslužbám na několika místech, přece jsme jeden sbor, jedno společenství církve Kristovy. Z ohlasů účastníků bohoslužeb jsme slyšeli, že to bylo dobré rozhodnutí.

V loňském roce byly při bohoslužbách v našem sboru vykonány dva křty a také se konalo jedno svatební shromáždění.

3. Ekumenické bohoslužby

K ekumenickým, bohoslužbám jsme se loni sešli 2x v Krouně a jednou ve Skutči. Jak v Krouně, tak ve Skutči jde o ekumenickou spolupráci pouze s římskokatolickou církví. Při společném slavení bohoslužeb si můžeme uvědomovat, že bolestivou minulost lze překonat jedině tím, že se společně otevřeme Boží odpouštějící moci. Těší nás, že ekumenické bohoslužby jsou takovouto dobrou tradicí.

4. Ostatní bohoslužebná shromáždění

a) Za nedílnou součást služby členům našeho sboru považujeme bohoslužby s večeří Páně v domácnostech. Je to služba těm členům našeho sboru, kteří se nemohou účastnit bohoslužeb, ale po společenství Kristova stolu touží. Zpravidla se tak děje před Vánocemi a Velikonocemi, v loňském roce jsme bohoslužby v rodinách slavili 23x.

b) Bohoslužby konáme jednou měsíčně také v domovech důchodců ve Skutči a na Mitrově.

5. Biblické hodiny pro dospělé

K pravidelnému studiu Písma se scházíme v Krouně od díkůvzdání do Velikonoc a ve Svratce po celý rok. Pravidelné studium Písma vždycky patřilo k evangelickým „ctnostem“. Těší nás, že o biblické hodiny je v našem sboru stále zájem, v Krouně se schází skupina asi 10 členů našeho sboru, ve Svratce je to zhruba stejně velké ekumenické společenství. Biblické hodiny jsou také prostorem vzájemného sdílení i docela neformálních rozhovorů o obyčejných radostech a starostech a doufáme, že tomu tak bude i nadále.

6. Práce s dětmi

a) Náboženství vyučujeme jednou týdně na faře. Osvědčilo se nám vytvořit jednu skupinu dětí z Krouny, Otradova, Oldříše, Skutče a Svratouchu a překonat tak roztříštěnost na malé skupinky či jednotlivce na různých školách. Náboženství navštěvuje 10 dětí a můžeme říci, že tvoří opravdové společenství.

b) Nedělní škola se koná každou neděli souběžně s bohoslužbami, ale účast je velmi malá, protože rodiče s dětmi na bohoslužby nechodí.

c) Dětské bohoslužby jsme v loňském roce konali při ukončení a zahájení školního roku a děti také nacvičili vánoční hru, kterou sehrály na 4. adventní neděli v rámci bohoslužeb

d) Během roku jsme s dětmi také 2x strávili společnou sobotu na faře v Krouně

e) V létě jsme na faře ve Svratouchu konali týdenní dětský tábor, kterého se zúčastnilo 19 dětí nejen z našeho sboru. Děkujeme i Vám, dobrovolníkům, kteří jste nám s jeho organizací pomohli. Tábor jsme si opravdu užili.

7. Mládež

Mládež se v loňském roce scházela příležitostně na faře v Krouně.

8. Pastorace

Pastorační návštěvy jsou, vzhledem k věkovému složení našeho sboru, další neodmyslitelnou službou, která bude stále potřebná. I v loňském roce jsme je konali při příležitosti životních jubileí, ale také podle potřeby. Jsme vděčni starším, že nám farářům říkají, koho je třeba navštívit a také s námi na návštěvy chodí.

9. Ostatní sborové aktivity

a) 6. dubna – na Bílou sobotu – u nás hrála a zpívala hudební skupina Oboroh „Pašijové písně a žalmy“.

b) 14. dubnu se v našem sboru konala seniorátní presbyterní konference Poličského seniorátu. Hostem byl celocírkevní kantor Ladislav Moravetz a slovem i hudebními ukázkami nás seznámil s přípravami nového evangelického zpěvníku.

c) V květnu jsme se tentokrát ve Skutči připojili k celorepublikové akci Noc kostelů a přiblížili jsme život našeho sboru i tradice evangelické církve návštěvníkům ze Skutče i okolí.

d) V červnu jsme jeli na sborový zájezd do Kolína, zúčastnili jsme se bohoslužeb v evangelickém sboru, navštívili jsme židovskou synagogu a chrám, sv. Bartoloměje a nakonec jsme se svezli vláčkem po řepařské drážce. A kdo s námi byl, ví, že celý den lilo jako z konve.

e) V sobotu 14.9 se někteří členové našeho sboru zúčastnili zájezdu do Kralic, kde se konaly oslavy 400. výročí vydání bible kralické.

f) V říjnu se v našem kostele v Krouně konal koncert Moniky Maškové z Předhradí, při kterém zazněly známé muzikálové melodie

g) Vánoční čas nám zpříjemnily dva koncerty v krounském kostele. 22. prosince vystoupila hudební skupina NAŽIVO a 28. prosince jsme vyslechli Rybovu Českou mši vánoční v podání profesionálních hudebníků i pěveckého sboru.

10. Staršovstvo

Staršovstvo se scházelo ke svým pravidelným zasedáním jednou měsíčně s výjimkou prázdnin. Staršovstvo pracuje dobře a členové staršovstva se rovnoměrně podílejí na úkolech, které je potřeba plnit. Polovině členů staršovstva po 3 letech končí funkční období, většina z nich však znovu do staršovstva kandiduje. Celému staršovstvu děkujeme za to, že v době, kdy lidé neradi na sebe berou odpovědnost za cokoli, co přesahuje je samé či vlastní rodinu, věnují svému sboru čas a energii a pomáhají tvořit dobré sborové společenství. Zvlášť děkujeme těm starším, kteří do staršovstva znovu nekandidují.

11. Statistické údaje

K 31. 12. 2013 se počet členů sboru snížil z 1023 na 977. Jde nejen o zemřelé bratry a sestry, ale i odstěhované. Často se nám tyto údaje podaří zjistit až s určitým časovým odstupem.

12. Hospodářské záležitosti

Výsledek hospodaření sboru v loňském roce předkládá staršovstvo sborovému shromáždění na samostatném formuláři. Sbor hospodařil s vyrovnaným rozpočtem. Tento výsledek je potěšující zvlášť v době, kdy média neustávají v proticírkevní kampani v souvislosti s nápravou některých majetkových křivd minulého režimu. Děkujeme všem dárcům, kteří i přesto svůj sbor finančně podporují a rozumí tomu, že hlavním zdrojem našich příjmů vždycky bude naše vlastní obětavost. Děkujeme i zastupitelům obcí, které nás v loňském roce finančně podpořili. Děkujeme také všem, kteří se na vyrovnaném rozpočtu podílejí výběrem saláru – je to nelehká a psychicky náročná práce a vážíme si toho, že ji pro svůj sbor děláte. V loňském roce jsme kromě běžné údržby provedli jenom jednu větší stavební akci. V listopadu jsme v bytě ve Skutči postavili nový komín a pořídili krbová kamna. Cílem je omezit spotřebu plynu a ušetřit tak na energiích. Celá investice stála necelých 40.000 Kč a dostali jsme na ni dar 25.000 Kč od seniorátní Jeronýmovy jednoty.

12. Poděkování

Náš sbor je živý organismus a jeho život by byl nemyslitelný bez aktivní a neúnavné práce mnohých z Vás. Jsme Vám všem, kteří svému sboru obětujete svůj čas a energii, vděční. Věříme, že církev jako celek, i náš sbor, nejsou dílem lidským, ale dílem Božím. Přesto náš sbor svými silami, schopnostmi a obdarováními také tvoříme a formujeme a Pán bůh nás v tom vede a dává nám sílu. Na jeho Slovo spoléháme.