O sboru

Krounský evangelický sbor zahrnuje velkou diasporu. Což v praxi znamená, že se rozkládá v širokém okolí s centrem v Krouně a rozrůstá se do spousty okolních obcí kolem Krouny počínaje Skutčí (předhůří Vysočiny) a konče Křižánkami a Herálcem (které leží již v samém srdci Ždárských vrchů). Kromě Krouny samotné, která tvoří historické jádro, patří ke sboru také kazatelská stanice ve Skutči, která ke Krouně patří již téměř sto let a kazatelská stanice ve Svratouchu. Svratouch byl donedávna samostatným farním sborem, ale 1. ledna 2011 se připojil ke krounskému sboru a stal se jeho druhou kazatelkou stanicí.

Toto všechno znamená, že v Krouně a v okolních obcích žije mnoho evangelických rodin a jednotlivců. Mnozí z těchto členů sboru se hlásí k evangelické identitě a evangelickým kořenům své rodiny či rodu, ale v praxi se jen menší počet těchto členů schází k pravidelným bohoslužbám a jiným sborovým aktivitám. Můžeme říci, že skutečně živým jádrem sboru je zhruba 70 aktivních členů sboru z téměř sedm seti oficiálních členů, tedy asi desetina.

Jistým problémem sboru, který plyne z jeho diasporního uspořádání, je značná roztříštěnost. V rámci sboru vedle sebe existují různé skupiny, které se pravidelně nemohou scházet, často se ve sboru ani nepotkají, kromě výjimky velkých svátků Vánoc či Velikonoc, kdy se podaří, aby se celý sbor (tedy ono aktivní jádro) sešel na jedněch bohoslužbách v centru sboru v Krouně.

Mnoho lidí se neúčastní života sboru vůbec a jediným kontaktem se sborem je občasná pastorační návštěva faráře přímo doma u člena sboru. Mnoho členů sboru (často hluboce věrných lidí) se nemůže účastnit života sboru pro své pokročilé stáří a nemoci. Tito lidé jsou však zahrnuti pastorační péčí a nejen farář, ale i mnozí členové sboru je navštěvují a tak je udržován živý kontakt se sborem.

Nynější aktivní jádro sboru tvoří především starší generace. Přesto se podařilo vytvořit skupinu aktivních mladých lidí, kteří chtějí být součástí aktivního jádra sboru a postupně přebírají i náročné funkce ve sboru (staršovstvo, varhanice, učitelé nedělní školy) a tím na sebe berou i velkou část odpovědnosti za sbor. Do budoucna však tato skupina nebude tvořit masový zástup lidové církve, ale spíše menší částku vyznavačské církve.

Do srpna 2014 měl krounský sbor v duchovní službě dva faráře na plný úvazek. Zároveň se z Krouny administroval také sousední sbor v Rané u Hlinska a oba krounští faráři se střídali při vedení bohoslužeb v Rané u Hlinska každou neděli. Po odchodu faráře Davida Sedláčka byla administrace ranského sboru ukončena.

Centrem života sboru je Krouna, kde je oficiální sídlo sboru. Zde se slaví pravidelná nedělení bohoslužba, která je základním krystalizačním jádrem života sboru. Zároveň se každou neděli slaví bohoslužba také v některé kazatelské stanici, buď ve Skutči nebo ve Svratouchu.

V současné době je administrátorem sboru Jiří Tengler, farář v Poličce.