Bohoslužby

Bohoslužby jsou centrem života církve. Ze společeného slavení bohoslužeb má veškerý další život církve vycházet a k němu se zpět navracet. Nejsme organizací, která vedle mnoha dalších aktivit koná také bohoslužby. Bohoslužby mají být tepajícím srdcem církve, které dává všemu ostatnímu rytmus, sílu a vytrvalost.

Jsme církví reformační, s převažující kalvinistickou tradicí a tomu odpovídá i liturgická podoba bohoslužby s důrazem na zvěstování evangelia. V posledních několika letech však v Českobratrské církvi evangelické dochází k proměně ve vnímaní liturgie a k většímu důrazu na společenství Kristova stolu (večeři Páně) a bohatší liturgii. Uvědomujeme si, že jsme také dědici a nositeli luterské tradice. Proto i v našem sboru slavíme večeři Páně jednou měsíčně. Srdečně Vás zveme do společenství Kristova lidu.

Bohoslužby v našem sboru

Krouna                      9:00

Skuteč                       10:30 – 2. a 4. neděle v měsíci

Svratouch                 10:30 – 1. a 3. (případně 5.) neděle v měsíci

 

Vysluhování večeře Páně

Krouna – 4. neděle v měsíci a hlavní křesťanské svátky

Skuteč – hlavní křesťanské svátky

Svratouch – hlavní křesťanské svátky

 

Vzhledem k probíhající diskusi o slavení večeři Páně v našem sboru se zde můžete seznámit s podobou liturgie večeře Páně, kterou v současné době v našem sboru používáme (A) a podobou liturgie, kterou se v našem sboru používala do roku 2007 (B).

 

A. Liturgie večeře Páně, kterou v současnosti používáme

Confiteor – vyznávající modlitba (zpravidla v úvodu bohoslužby)

Všemohoucí, věrný Bože, vyznáváme, že často propadáme nevěře, často ztrácíme ze zřetele vítězství nad smrtí, které uskutečnil tvůj Syn Ježíš v kříži a vzkříšení. Vyznáváme, že často zapadáme do starostí všedního dne, často si hledíme více věcí zbytečných než podstatných. Prosíme, přijmi nás takové, jací jsme, a proměň nás ke svému obrazu.

Kyrie

K tobě voláme:

Pane, smiluj se nad námi

Kriste, smiluj se nad námi.

Pane, smiluj se nad námi.

Slovo milosti

Přijměte do svých srdcí slovo milosti:

Bůh dokazuje svou lásku k nám: Když jsme ještě byli hříšní, Kristus zemřel za nás. Když jsme nyní ospravedlněni prolitím jeho krve, spaseni budeme skrze něho. Křtem jsme spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života.

Apoštolské vyznání víry (po kázání)

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.

I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován umřel a byl pohřben; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen.

Eucharistická modlitba

Preface

Pán s Vámi!

Pozdvihněme svá srdce k Pánu a vzdávejme mu díky! Neboť je to důstojné a spravedlivé. Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Bože, všemohoucí Otče, abychom ti vždy a všude vzdávali chválu skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on nás miloval a vydal sebe samého za nás. Zemřel, abychom my došli pokoje.

A proto se připojujeme ke zpěvu andělů a spolu s nimi tě chválíme a voláme:

Sanctus

Svatý, Svatý, Svatý Hospodin zástupů, plná jsou nebesa i země Tvé slávy, hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně, hosana na výsostech.

V pravdě jsi svatý, Bože. Ty přinášíš světlo tam, kde je temnota, život tam, kde je smrt a slovo tam, kde se mlčí. Za to za všechno ti děkujeme a chválíme tě za vzkříšení tvého milovaného Syna Ježíše Krista. Amen

Slova ustanovení svaté večeře Páně

Pán Ježíš před svým utrpením vzal chléb, lámal jej, vzdal díky a podával jej svým učedníkům se slovy:

Vezměte a jezte z něho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Stejně tak po jídle vzal kalich, znovu vzdal díky, podal jej svým učedníkům se slovy:

Vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

Epikléze

Duchu svatý, učiň nás jedno tělo s Kristem. Dej ať se pro nás stanou chléb a víno viditelným znamením Kristovy přítomnosti v této hostině. Dej, ať zůstáváme účastníky těla Kristova až do onoho dne, kdy s ním budeme večeřet v jeho království.

Velká doxologie

Neboť skrze něho, s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva Bože Otče všemohoucí v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.

Pozdravení pokoje

Pokoj Páně ať je s vámi! Podejme si navzájem ruce a pozdravme se slovy: Pokoj tobě!

Agnus Dei

Beránku Boží, který snímáš hřích světa, smiluj se nad námi

Beránku Boží, který snímáš hřích světa, daruj nám svůj pokoj. Amen.

Pozvání

Pojďte tedy, vše už je připraveno.

Antifona před přijímáním

Chléb, který lámeme, zdaliž není společenství těla Kristova!

Kalich spásy, kterému dobrořečíme, zdaliž není společenství krve Kristovy!

Propouštění

Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Jděte v pokoji, Pán je blízko. Amen.

Přijímání (zpěv písně 397 „Radujme se vždy společně“; případně 461 „O věrní, srdcem povstaňme“ nebo jiná)

Děkovná modlitba 

Bože, Stvořiteli a Spasiteli všeho živého, vzkříšením Ježíše Krista jsi zlomil moc smrti. Děkujeme ti za pokrm a za nápoj tohoto stolu. Naplň nás duchem lásky a sjednoť nás ve víře, abychom žili jako svědkové vzkříšení a zvěstovali tvou slávu celému světu až do té doby, než tvůj Syn přijde v moci a slávě. Amen