Slovník pojmů

Salár

Pod tímto zvláštním výrazem se skrývá „pravidelný roční příspěvek, který církev očekává od každého člena s vlastním příjmem“.  Je to jeden ze zdrojů příjmů církve a v našem sboru je to hlavní zdroj příjmů (v roce 2015 byla celková výše saláru 248 990 Kč). Salár není povinný, je to dobrovolná možnost. Výše saláru není stanovena a je jenom na členech sboru, jakou částkou chtějí a mohou svůj sbor podpořit. Církev samozřejmě respektuje, že někteří její členové mohou být v tíživé situaci a od těch příspěvek nevyžaduje. Může se naopak stát, že příjmy ze saláru se mohou stát zdrojem pomoci těm, kteří ji potřebují. V našem sboru pravidelně salár platí víc než polovina členů (asi 550).

Dar

Kromě saláru jsou dary dalším významným zdrojem příjmů sboru. Dar církvi může poskytnout každá fyzická i právnická osoba. Dar církvi si také dárce může odečíst od základu daně (totéž platí i pro salár, i salár je z hlediska zákona vlastně dar) a může si tak snížit daň placenou státu. Jsme vděční za to, že v roce 2015 byla celková výše darů 176 282 Kč. Našimi dárci pravidelně jsou členové našeho sboru, některé obce v obvodu našeho sboru, ale také někteří podnikatelé či firmy, které mají osobní vazby na náš sbor. Za každý dar jsme našim dárcům vděční a je třeba říci, že bez obětavosti těch, kterým na přítomnosti a budoucnosti evangelického sboru v Krouně záleží, bychom těžko zvládali veškeré náklady, které život sboru přináší.

Sbírka

Sbírky jsou dalším zdrojem příjmů našeho sboru a zpravidla je konáme při bohoslužbách. Většina kostelních sbírek je určena právě pro potřeby našeho sboru, ale v průběhu roku se koná také několik „celocírkevních“ sbírek, které odesíláme na předem stanovený účel – jde o podporu různých humanitárních projektů, církevního školství, podporu vzdělávání budoucích farářů, podporu rozsáhlých rekonstrukcí církevních budov a podobně. V roce 2015 jsme na sbírkách na potřeby našeho sboru vybrali 77 300 Kč.  Na celocírkevní sbírky se vybralo a bylo odesláno 17 173 Kč.

Jeronýmova jednota

Je to církevní stavební nadace, která shromažďuje prostředky ze sbírky konané v celé církvi, ale také posuzuje stavební projekty a rozhoduje o přidělení daru či poskytnutí půjčky jednotlivým sborům. Pro sbory je to jeden z významných zdrojů finanční pomoci při rekonstrukcích, které přesahují jejich možnosti. I v našem sboru se sbírka na Jeronýmovu jednotu pravidelně koná a také poměrně pravidelně čerpáme půjčky nebo dary. V roce 2015 jsme na sbírku shromáždili 65 650 Kč a byl nám udělen dar 40.000 Kč na pořízení plynových kotlů ve Skutči a Svratouchu. Více o Jeronýmově jednotě zde.

Personální fond

Fond, z jehož prostředků jsou hrazeny platy kazatelů Českobratrské církve evangelické. Dříve  tento fond tvořily především státní příspěvky na platy kazatelů, dnes jsou na platy kazatelů používány prostředky z takzvaných církevních restitucí. Do tohoto fondu ale také přispívá každý sbor, který má faráře, roční pevně stanovenou částkou (v roce 2015 to bylo 85 200 Kč). Sbory se tak určitou částkou podílejí na platu svého faráře. Více se o personálním fondů můžete dozvědět zde.

Repartice celocírkevní

Povinné odvody každého sboru Českobratrské církve evangelické, z nichž se hradí provoz ústřední církevní kanceláře a platy jejích zaměstnanců. Každý sbor se podílí na celkové částce vybrané v církvi poměrně podle počtu svých členů. Ústřední církevní kancelář sídlí v Praze a má v současné době asi 30 zaměstnanců. V roce 2015 jsme na celocírkevní repartice odvedli 52 074 Kč.

Repartice seniorátní

Povinné odvody každého sboru Českobratrské církve evangelické, z nichž se hradí provoz seniorátní kanceláře a ostatní náklady seniorátu, ke kterému sbor patří (například seniorátní setkávání mládeže). Výše odvodů pro jednotlivé sbory je také závislá na počtu členů sboru. V roce 2015 jsme na seniorátní repartice odvedli 14 167 Kč.