Obecné

1. Řečí paragrafů

Církevní sbory mohou jako samostatné subjekty majetkových práv v rámci své působnosti zejména:

  • nabývat a zcizovat nemovitý a movitý majetek
  • brát na sebe povinnosti a přejímat práva
  • uzavírat smlouvy všeho druhu
  • vybírat salár – dar člena církve
  • pořádat sbírky, přijímat dary a dědictví
  • provozovat hospodářskou činnost, zejména při správě majetku, a získávat tak prostředky pro práci církve.

2. O něco srozumitelněji

  • a) hospodaříme samostatně

Každý sbor Českobratrské církve evangelické hospodaří samostatně, což v praxi znamená, že si na sebe musíme „vydělat“. Veškerý provoz sboru (energie, cestovné a další běžné potřeby), správu, údržbu a opravy nemovitostí hradíme z prostředků, které sami získáme. Náš sbor má příjmy především z pravidelných příspěvků svých členů (salár), sbírek a darů. Jsme vděčni, že nás svými dary (především na konkrétní opravy kostelů či far) podporují také některé obce. Jako každý sbor naší církve se i my podílíme na nákladech na provoz celé církve, především ústřední církevní kanceláře v Praze (Synodní rady) a také přispíváme pevně stanovenou částkou na platy farářů (více viz Slovník pojmů). Náš sbor vlastní 2 kostely a 2 fary (Krouna, Svratouch), jeden dům s bytem (Skuteč) a jeden malý pozemek v Krouně (pár set m2 orné půdy), který pronajímáme.

  • b) hospodaříme transparentně

Snažíme se o to, aby nakládání s finančními prostředky v našem sboru bylo naprosto průhledné. Vedeme samozřejmě účetnictví a jeho vedení i roční uzávěrka podléhají několika úrovním kontroly – volíme revizory hospodaření, kteří kontrolují způsob a správnost vedení účetnictví, roční závěrku schvaluje sborové shromáždění, kontroluje a schvaluje ji také seniorátní výbor. Každý člen sboru má také právo vyjádřit se k hospodaření sboru při sborovém shromáždění, nebo se může s konkrétním dotazem obrátit na staršovstvo. A samozřejmě i náš stát má nad námi jistou kontrolní pravomoc prostřednictvím finančních úřadů – jsme povinni podávat daňové přiznání, jehož správnost finanční úřad samozřejmě kontroluje. Uvědomujeme si, že transparentnost hospodaření je v dnešní době naprostou nezbytností a že ztratit důvěru při hospodaření a nakládání s finančními prostředky je velmi snadné a získat ji zpět velmi těžké. Proto chceme i na těchto stránkách zveřejňovat maximum informací o hospodaření sboru.

Pokud umíte číst paragrafy a také jim rozumíte, úplné a aktuální znění Řádu hospodaření církve, který je závazný pro celou církev, najdete zde.