Níže je uveden dotazník, který si můžete vyzvednout při bohoslužbách ve sboru, další informace k tématu slavení večeře Páně v našem sboru najdete ve sborovém dopise

Dotazník k vysluhování Večeře Páně ve sboru v Krouně
Milé sestry a milí bratři, tento dotazník má za cíl vyjasnit názory nás, členů sboru na vysluhování večeře Páně v našem sboru. Jde o to zjistit, jak zejména vy, kteří se pravidelně účastníte bohoslužeb v našem sboru, vnímáte současnou praxi. Jeho výsledky pak budou jedním z podkladů jednání staršovstva, které rozhodne o tom, zda zachováme současnou praxi vysluhování večeře Páně, nebo ji nějakým způsobem změníme. Dotazník je anonymní, ale budete-li chtít, můžete jej podepsat. Nemusíte také odpovídat na všechny otázky. Předpokládáme, že se můžeme spolehnout na to, že každý z Vás vyplní pouze jeden dotazník. Tento dotazník není hlasováním podle řádů naší církve, a proto chceme dát možnost vyjádřit se i dětem, které v našem sboru mohou k večeři Páně také přistupovat. Děti od 10 let tedy mohou dotazník také vyplňovat, ať jej pak vpravo nahoře označí velkým „D“. Odpověď, která Vám nejvíce vyhovuje, zakroužkujte, podtrhněte nebo jiným způsobem zřetelně označte. Máte-li k dotazníku jakékoli otázky, neváhejte se obrátit na jeho autora, svého faráře. Vyplněné dotazníky, prosím, vhoďte do „krabice“ k tomu určené, která bude umístěna v kostele i na faře. Můžete jej také osobně odevzdat faráři.

I. Četnost vysluhování VP ve sboru:
a) souhlasím s tím, aby se VP vysluhovala jen v hlavní křesťanské svátky, tj. na Hod Boží vánoční, Velký Pátek, Hod Boží Velikonoční, Svatodušní neděli, Díkůvzdání, a na Silvestra (6x ročně)
b) souhlasím s tím, aby se VP vysluhovala v hlavní křesťanské svátky, tj. na Hod Boží vánoční, Velký Pátek, Hod Boží Velikonoční, Svatodušní neděli, Díkůvzdání, a na Silvestra a také v 1. adventní neděli a 1. postní neděli (8x ročně)
c) souhlasím s tím, aby se VP vysluhovala v hlavní křesťanské svátky (viz bod a) a kromě toho ještě pravidelně 1x měsíčně, tj. 18x ročně.
d) souhlasím s tím, aby se VP vysluhovala v hlavní křesťanské svátky a kromě toho ještě pravidelně 1x měsíčně, je-li však v daném měsíci některý z křesťanských svátků, další VP se již v tom měsíci vysluhovat nebude (14x ročně)
e) vlastní návrh:

II. Forma vysluhování VP ve sboru
A. Liturgická podoba večeře Páně
a) Souhlasím s tím, aby se při vysluhování VP používala eucharistická modlitba (současný stav)*
b) Souhlasím s tím, aby se při vysluhování VP používala úvodní modlitba, a slova ustanovení VP**

B. Zpěv, doprovod, ticho při VP
c) souhlasím s tím, aby se při vysluhování VP zpívala píseň
d) souhlasím s tím, aby vysluhování VP bylo doprovázeno varhanní hudbou
e) souhlasím s tím, aby při vysluhování VP bylo ticho
f) souhlasím s tím, aby se výše uvedené možnosti střídaly
g) vlastní návrh:

C. Zpověď před večeří Páně
a) souhlasím s tím, aby při zpovědi před VP byly pokládány otázky a každý na ně mohl sám za sebe odpovědět (např: „Vyznávám“)
b) souhlasím s tím, aby zpověď byla začleněna do vyznávající modlitby, k níž se každý může osobně „v duchu“ připojit.
c) souhlasím s tím, aby se obě možnosti střídaly

D. Kdo má vysluhovat večeři Páně
a) souhlasím s tím, aby VP společně s farářem vysluhovali další pověření členové sboru
b) souhlasím s tím, aby VP vysluhoval pouze farář
c) souhlasím s tím, aby se obě možnosti střídaly podle počtu účastníků VP

Zde je prostor pro jakékoli vaše návrhy, poznámky, připomínky:

*tento formulář VP najdete na internetových stránkách sboru, pod záložkou bohoslužby
**tamtéž