Sbírky

Co je sbírka?

K dobrým tradicím církve od raně křesťanských dob patří sbírky. Už v Novém zákoně najdeme několik zmínek o sbírkách ve prospěch chudých (Sk 11,28-30; Ř 15,26). Dobročinnost je výrazem křesťanské lásky – sami jsme byli obdarováni, z toho, co jsme z Boží milosti dostali, máme i my dávat, pomáhat, sloužit svým bližním.

V naší církvi se sbírky většinou konají při bohoslužbách a v naprosté většině sborů naší církve je tradicí dávat na sbírku při vycházení z kostela. Možná je trochu škoda, že sbírka se koná až po skončení bohoslužby a tak vlastně trochu vypadá jako dodatečně zaplacené vstupné. V některých sborech naší církve je sbírka přímo součástí bohoslužby a tím je více zdůrazněno, že štědrost je konkrétní odpovědí na evangelium, na Boží milost.

K čemu sbírky slouží?

1. Většina sbírek, které při bohoslužbách konáme, nemá konkrétní účel, jsou určeny „na potřeby sboru“ a hradíme z nich běžné výdaje, jsou tedy dalším z příjmů sboru.

2. Kdykoli však může staršovstvo rozhodnout, že po určitou dobu budou pravidelné sbírky věnovány na konkrétní účel nebo může vyhlásit mimořádnou sbírku na konkrétní účel, která probíhá současně s pravidelnou sbírkou.

3. Rozhodnutím Synodu Českobratrské církve evangelické jsou v celé církvi konány tak zvané celocírkevní sbírky, které jsou povinné pro všechny sbory. To znamená, že některé sbírky při bohoslužbách mají stanoven konkrétní účel, na který přispívají všechny sbory Českobratrské církve evangelické. Tyto sbírky mají zpravidla již ustálený termín konání a podporujeme jimi různé projekty v církvi i mimo církev.

Přehled celocírkevníc sbírek:

Sbírka na tisk a jinou publikační činnost – koná se v některou z postních nedělí, podporujeme jí vydávání našich časopisů (Český bratr, Nota nebe) a jiných pracovních a vzdělávacích materiálů naší církve (např. pro práci s dětmi)

Sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty – koná se na velikonoční neděli, každý rok Jeronýmova jednota (stavební nadace naší církve) vybere jeden naléhavý a finančně náročný stavební projekt či rekonstrukci, které touto sbírkou podpoříme.

Sbírka pro Diakonii – koná se na svatodušní neděli, správní rada Diakonie, druhé největší neziskové organizace poskytující v naší zemi sociální služby, vždy rozhodne, který projekt podpoříme.

Sbírka solidarity sborů – koná se některou červnovou neděli, z výtěžku sbírky jsou podporovány sbory, které se ocitly ve finanční tísni a nemohou splnit svůj závazek odvodu do Personálního fondu, je to tedy možnost, jak mohou silné sbory pomoci slabším.

Sbírka na Evangelickou akademii – koná se 1. neděli v září (každý druhý rok). Evangelická akademie (EA) je síť škol, jejichž zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická. Má v současnosti šest škol. Dvě z nich jsou v Praze: Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola a Bratrská škola – církevní základní škola. Dvě v Brně: Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociálně právní a Střední zdravotnická škola Evangelické akademie. Dále Střední odborná škola sociální – Evangelická akademie v Náchodě a Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci. Školy EA jsou otevřeny studentům všech vyznání i lidem bez vyznání. Provoz škol EA je financován ze státního rozpočtu. Celocírkevní sbírka umožňuje školám doplňovat a obnovovat materiální vybavení, financovat vzdělávací programy jak pro studenty, tak pro učitele. Sbírka vyjadřuje, že jako církev o školy stojíme.

Sbírka na křesťanskou službu – koná se 1. neděli v září (každý druhý rok). Tato sbírka je finančním zdrojem pro celocírkevní Fond křesťanské služby, který je sociálním fondem, z něhož je poskytována zaměstnancům naší církve finanční výpomoc formou příspěvků, darů i půjček zejména v případě nemoci, neštěstí v rodině či nenadálých událostí.

Sbírka po sociální a charitativní pomoc – koná se v neděli Díkůvzdání.  Sbírka slouží k doplnění Fondu sociální a charitativní pomoci, který je určen pro bezprostřední pomoc lidem v nouzi a na zmírnění škod při přírodních katastrofách v různých zemích světa i v naší republice. V uplynulých letech byly finanční prostředky z fondu použity například na pomoc uprchlíkům ze Sýrie (250 000 Kč), na pomoc při povodních 2013 v Čechách (700 000 Kč), na pomoc uprchlickým rodinám v Jižním Sudánu (200 000 Kč) na pomoc po zemětřeseních v Japonsku (395 974 Kč) a Itálii (165 042 Kč).

Sbírka pro bohoslovce a vikariát – koná se na Hod Boží vánoční 25. prosince. Menší část výnosu sbírky slouží k podpoře vzdělávání nových kazatelů a kazatelek naší církve (stipendia pro studenty bohosloví), větší část je použita k uhrazení nákladů vikariátu – roční praxe studentů bohosloví, která předchází jejich nástupu do církevní služby v konkrétním sboru. Tato sbírka tradičně patří k největším v církvi.

Těší nás, že členové naší církve svými dary pomáhají tam, kde je to potřeba.