Zpráva o životě sboru v roce 2013

Zpráva o životě sboru v roce 2013

Milé sestry a milí bratři, staršovstvo Vám předkládá zprávu o životě sboru v roce 2013.

1. Vzpomínka na zesnulé

Vzpomínáme na naše sestry a bratry v Kristu, s nimiž jsme se rozloučili v uplynulém roce: Josef Beneš z Rychnova, Emil Bureš z Pusté Kamenice, Jindřiška Burešová z Krouny, Liboslav Chvála z Rychnova, Bohuslav Janeba ze Svratouchu, Božena Junová ze Svratky, Jindřiška Krajčírová ze Svratouchu, Miloslav Kučera ze Skutče, Marie Kynclová z Krouny, Marta Nekvindová z Rychnova, Josef Pavlík z Krouny, Karolina Peřinová ze Svratky, Miloslav Pešek z Rychnova, Ladislav Šír ze Svratouchu, Josef Vítek z Křižánek. Přejeme zarmouceným rodinám, aby jim útěchou v bolesti byla nezpochybnitelná naději vzkříšení a věčného života skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

2. Bohoslužby ve sboru

K pravidelným bohoslužbám jsme se scházeli v Krouně každou neděli, ve Svratouchu 3x měsíčně, ve Skutči 2x měsíčně. Při vedení bohoslužeb se pravidelně na všech místech střídali oba faráři sboru, v průběhu roku v našem sboru sloužili také s. Naďa Čejková, br. Pavel Kalus a br. Daniel Matouš. V počtu účastníků na bohoslužbách jsme také v uplynulém roce zaznamenali nepatrný pokles. Je to trvalý trend posledních let, mrzí nás to a moc si s tím nevíme rady. Slavení bohoslužeb by mělo být středem života věřícího křesťana. Struktura bohoslužeb odpovídá v naší církvi převládající reformované tradici s důrazem na zvěstování evangelia. Výběr textů kázání vycházel z ekumenického lekcionáře (David Sedláček) nebo volby kazatele (Marek Váňa). Jsme vděční za službu našich varhanic, které liturgický zpěv doprovází opravdu profesionálně a v liturgické hudbě se dále vzdělávají.

Bohoslužby s večeří Páně se konají v Krouně jednou měsíčně, v kazatelských stanicích pouze v hlavní křesťanské svátky. Při bohoslužbách s večeří Páně je součástí liturgie eucharistická modlitba. Již pravidelnou součástí liturgie bohoslužeb na Hod Boží velikonoční a Hod Boží vánoční v Krouně je zpěv našeho pěveckého sboru. Jsme vděční sestrám varhanicím za přípravu písní a vedení pěveckého sboru. Na Hod Boží vánoční jsme se v loňském roce sešli jenom k jedněm bohoslužbám v Krouně. Chtěli jsme tím vyjádřit, že ač se v průběhu roku scházíme k bohoslužbám na několika místech, přece jsme jeden sbor, jedno společenství církve Kristovy. Z ohlasů účastníků bohoslužeb jsme slyšeli, že to bylo dobré rozhodnutí.

V loňském roce byly při bohoslužbách v našem sboru vykonány dva křty a také se konalo jedno svatební shromáždění.

3. Ekumenické bohoslužby

K ekumenickým, bohoslužbám jsme se loni sešli 2x v Krouně a jednou ve Skutči. Jak v Krouně, tak ve Skutči jde o ekumenickou spolupráci pouze s římskokatolickou církví. Při společném slavení bohoslužeb si můžeme uvědomovat, že bolestivou minulost lze překonat jedině tím, že se společně otevřeme Boží odpouštějící moci. Těší nás, že ekumenické bohoslužby jsou takovouto dobrou tradicí.

4. Ostatní bohoslužebná shromáždění

a) Za nedílnou součást služby členům našeho sboru považujeme bohoslužby s večeří Páně v domácnostech. Je to služba těm členům našeho sboru, kteří se nemohou účastnit bohoslužeb, ale po společenství Kristova stolu touží. Zpravidla se tak děje před Vánocemi a Velikonocemi, v loňském roce jsme bohoslužby v rodinách slavili 23x.

b) Bohoslužby konáme jednou měsíčně také v domovech důchodců ve Skutči a na Mitrově.

5. Biblické hodiny pro dospělé

K pravidelnému studiu Písma se scházíme v Krouně od díkůvzdání do Velikonoc a ve Svratce po celý rok. Pravidelné studium Písma vždycky patřilo k evangelickým „ctnostem“. Těší nás, že o biblické hodiny je v našem sboru stále zájem, v Krouně se schází skupina asi 10 členů našeho sboru, ve Svratce je to zhruba stejně velké ekumenické společenství. Biblické hodiny jsou také prostorem vzájemného sdílení i docela neformálních rozhovorů o obyčejných radostech a starostech a doufáme, že tomu tak bude i nadále.

6. Práce s dětmi

a) Náboženství vyučujeme jednou týdně na faře. Osvědčilo se nám vytvořit jednu skupinu dětí z Krouny, Otradova, Oldříše, Skutče a Svratouchu a překonat tak roztříštěnost na malé skupinky či jednotlivce na různých školách. Náboženství navštěvuje 10 dětí a můžeme říci, že tvoří opravdové společenství.

b) Nedělní škola se koná každou neděli souběžně s bohoslužbami, ale účast je velmi malá, protože rodiče s dětmi na bohoslužby nechodí.

c) Dětské bohoslužby jsme v loňském roce konali při ukončení a zahájení školního roku a děti také nacvičili vánoční hru, kterou sehrály na 4. adventní neděli v rámci bohoslužeb

d) Během roku jsme s dětmi také 2x strávili společnou sobotu na faře v Krouně

e) V létě jsme na faře ve Svratouchu konali týdenní dětský tábor, kterého se zúčastnilo 19 dětí nejen z našeho sboru. Děkujeme i Vám, dobrovolníkům, kteří jste nám s jeho organizací pomohli. Tábor jsme si opravdu užili.

7. Mládež

Mládež se v loňském roce scházela příležitostně na faře v Krouně.

8. Pastorace

Pastorační návštěvy jsou, vzhledem k věkovému složení našeho sboru, další neodmyslitelnou službou, která bude stále potřebná. I v loňském roce jsme je konali při příležitosti životních jubileí, ale také podle potřeby. Jsme vděčni starším, že nám farářům říkají, koho je třeba navštívit a také s námi na návštěvy chodí.

9. Ostatní sborové aktivity

a) 6. dubna – na Bílou sobotu – u nás hrála a zpívala hudební skupina Oboroh „Pašijové písně a žalmy“.

b) 14. dubnu se v našem sboru konala seniorátní presbyterní konference Poličského seniorátu. Hostem byl celocírkevní kantor Ladislav Moravetz a slovem i hudebními ukázkami nás seznámil s přípravami nového evangelického zpěvníku.

c) V květnu jsme se tentokrát ve Skutči připojili k celorepublikové akci Noc kostelů a přiblížili jsme život našeho sboru i tradice evangelické církve návštěvníkům ze Skutče i okolí.

d) V červnu jsme jeli na sborový zájezd do Kolína, zúčastnili jsme se bohoslužeb v evangelickém sboru, navštívili jsme židovskou synagogu a chrám, sv. Bartoloměje a nakonec jsme se svezli vláčkem po řepařské drážce. A kdo s námi byl, ví, že celý den lilo jako z konve.

e) V sobotu 14.9 se někteří členové našeho sboru zúčastnili zájezdu do Kralic, kde se konaly oslavy 400. výročí vydání bible kralické.

f) V říjnu se v našem kostele v Krouně konal koncert Moniky Maškové z Předhradí, při kterém zazněly známé muzikálové melodie

g) Vánoční čas nám zpříjemnily dva koncerty v krounském kostele. 22. prosince vystoupila hudební skupina NAŽIVO a 28. prosince jsme vyslechli Rybovu Českou mši vánoční v podání profesionálních hudebníků i pěveckého sboru.

10. Staršovstvo

Staršovstvo se scházelo ke svým pravidelným zasedáním jednou měsíčně s výjimkou prázdnin. Staršovstvo pracuje dobře a členové staršovstva se rovnoměrně podílejí na úkolech, které je potřeba plnit. Polovině členů staršovstva po 3 letech končí funkční období, většina z nich však znovu do staršovstva kandiduje. Celému staršovstvu děkujeme za to, že v době, kdy lidé neradi na sebe berou odpovědnost za cokoli, co přesahuje je samé či vlastní rodinu, věnují svému sboru čas a energii a pomáhají tvořit dobré sborové společenství. Zvlášť děkujeme těm starším, kteří do staršovstva znovu nekandidují.

11. Statistické údaje

K 31. 12. 2013 se počet členů sboru snížil z 1023 na 977. Jde nejen o zemřelé bratry a sestry, ale i odstěhované. Často se nám tyto údaje podaří zjistit až s určitým časovým odstupem.

12. Hospodářské záležitosti

Výsledek hospodaření sboru v loňském roce předkládá staršovstvo sborovému shromáždění na samostatném formuláři. Sbor hospodařil s vyrovnaným rozpočtem. Tento výsledek je potěšující zvlášť v době, kdy média neustávají v proticírkevní kampani v souvislosti s nápravou některých majetkových křivd minulého režimu. Děkujeme všem dárcům, kteří i přesto svůj sbor finančně podporují a rozumí tomu, že hlavním zdrojem našich příjmů vždycky bude naše vlastní obětavost. Děkujeme i zastupitelům obcí, které nás v loňském roce finančně podpořili. Děkujeme také všem, kteří se na vyrovnaném rozpočtu podílejí výběrem saláru – je to nelehká a psychicky náročná práce a vážíme si toho, že ji pro svůj sbor děláte. V loňském roce jsme kromě běžné údržby provedli jenom jednu větší stavební akci. V listopadu jsme v bytě ve Skutči postavili nový komín a pořídili krbová kamna. Cílem je omezit spotřebu plynu a ušetřit tak na energiích. Celá investice stála necelých 40.000 Kč a dostali jsme na ni dar 25.000 Kč od seniorátní Jeronýmovy jednoty.

12. Poděkování

Náš sbor je živý organismus a jeho život by byl nemyslitelný bez aktivní a neúnavné práce mnohých z Vás. Jsme Vám všem, kteří svému sboru obětujete svůj čas a energii, vděční. Věříme, že církev jako celek, i náš sbor, nejsou dílem lidským, ale dílem Božím. Přesto náš sbor svými silami, schopnostmi a obdarováními také tvoříme a formujeme a Pán bůh nás v tom vede a dává nám sílu. Na jeho Slovo spoléháme.