Pohnutá historie krounských zvonů

Po dokončení stavby kostela v roce 1880 vyvstala potřeba osadit ve věži kostela zvony. Sbor byl ale stavbou kostela zadlužen a tak na pořízení zvonů nebylo možno v prvních letech pomyslet.

Až v roce 1895 daroval Gustav-Adolfský spolek anhaltský sboru 2 zvony, které do Krouny doputovaly na Štědrý den 1895. Bylo to ovšem zvony malé, větší vážil 150 kg, menší jen 50 kg a nebyly odlity z čisté zvonoviny. Proto staršovstvo rozhodlo tyto zvony na věž nedávat a počkat, až sbor bude mít na pořízení nových. O Vánocích  1898 byla vyhlášena sbírka na nové zvony a v roce 1899 bylo zahájeno jednání se zvonařem Karlem Schwabem z Bialska-Biale (dnešní Polsko), který přislíbil odkoupit darované zvony a odlít nové. Zvonař Schwab měl svůj zvláštní patent zavěšení zvonů na masivní litinové podstavce (dnes zde vystaveny), na nichž se zvony při zvonění samočinně otáčejí, aby srdce nebila stále na jedno místo.

Nové zvony byly zakoupeny za 1943 zlatých, 73 krejcarů, a byly laděny ve stupnici dur, tóny fis, ais a cis. Největší vážil 633,5 kg, prostřední 333 kg a nejmenší 187 kg. Posvěceny byly 26. září 1899.

„Jejich zvuk byl dlouhý a lahodný a vyzvánění se neslo daloko do kraje – slyšeno přes 2 hodiny cesty – jako velebná hudba, která každou duši jímala. Vždyť se v těch krásných tónech chvěly modlitby i zvěst svobody a potěšení každému srdci stísněnému i sláva spasení“

Na tyto zvony se zvonilo až do 20. května 1917 kdy „byly vojenskými úřady odebrány 2 zvony a druhý den byly sejmuty i zvony na kostele katolickém. Při rozbíjení zvonů, které se dálo přímo na věži, se chvělo nesmírným rozčílením mnohé srdce. …. Naposledy bylo jimi zazvoněno na rozloučenou před jejich zabíjením. … Zůstal pak jen jediný zvon, prostřední, který do roku 1928 žaloval na osiření.“

Rozbité zvony před kostelem

Rozbité zvony pred kostelem

V roce 1928, 50 let po dokončení stavby kostela byly pořízeny 2 chybějící zvony. Tentokrát byly objednány u zvonaře Wintra v Broumově. Velký vážil 762 kg, malý 212 kg. Ladění i nápisy byly provedeny jako u původních zvonů. Zvony byly odevzdány do užívání 17. května 1928 synodním seniorem Dr. Josefem Součkem za veliké účasti, odhadovalo se až 3000 lidí.

„Zvony byly několik dní před tím vytaženy na věž montérem firmy Winter strojem církevním za napjaté pozornosti četných diváků. … Do fary byly dovezeny z nádraží na ozdobeném voze br. Sodomky z Krouny č. 3 a zůstaly na něm v průjezdu fary až do umístění na věž. … Téže však noci se kdosi vloupal do fary a když farští vyběhli ven, shledali, že pes vyplašil kohosi z fary. Vrata u zvonů v průjezdě byla otevřena a na velkém zvonu pak shledáno poškození: kus jeho po okraji uražen, ale na kráse tónu tím neztratil ničeho.“

Na věži byly opět 3 zvony, jejichž hlas zněl do širokého okolí.

Přišel však rok 1942 a německá zbrojní výroba potřebovala barevné kovy a tak opět došlo i na naše zvony. Tentokrát byly odebrány velký a střední zvon a ponechán jen malý, který zůstal ve věži kostela osamocen až do roku 2010.

Spouštění zvonů z věže v roce 1942

Odebrani zvonu 1942e

Spuštěné zvony před kostelemSpuštěné zvony před kostelem

Mezitím byly konány pokusy o nahrazení zvonů. V roce 1950 bylo na doporučení synodní rady objednáno rozhlasové zařízení od Charity Praha, sestávající z gramofonu, který přehrával zvonění z gramodesek. Na věži byly umístěny ampliony, které měly přenášet zvonění do 4 stran. Toto zařízení mělo mnoho chyb a vlastně nikdy nezvonilo. Nakonec bylo dodavateli  vráceno.

Prozatím se zvonilo na jediný zvon, který na věži zůstal, nastaly ale jiné problémy. Nebyl zvoník. Těch 102 schodů, které je nutno zdolat, mezi přízemím a lávkou zvonu starší členové sboru, kteří byli ochotni zvonit, obtížně zdolávali, zakrátko odmítli a tak bylo hledáno jiné řešení. V roce 1999 byly do věže kostela umístěny silné ampliony, pro které byl signál přenášen z magnetofonu. Toto přechodné řešení sloužilo až do roku 2010.

Touha pořídit znovu do věže kostela zvony však nikdy neustala. V roce 2004 staršovstvo vyhlásilo sbírku na nové zvony. Impulsem byla mimo jiné možnost přihlásit se o náhradu za zvony odebrané za II. světové války. Tato náhrada pak byla Německem skutečně v roce 2005 sboru vyplacena ve výši 19 807 Kč. Byla to sice pouze symbolická částka, ale povzbudila odhodlání nejen evangelíků, ale i mnoha dalších, kteří na nový zvon přispěli. Bylo to také mnoho místních rodáků, firem v Krouně i okolí a také obcí. V roce 2010 bylo u tradiční zvonařské rodiny Dytrychová z Brodku u Přerova objednáno odlití nového zvonu, zvonovou stolici pro zavěšení jak stávajícího tak nového zvonu postavila truhlářská firma Myška a syn z Otradova, zavěšení zvonů a montáž elektronického ovládání byly zadány firmě Bouchal z Brodku u Přerova. Slavnostní žehnání zvonů proběhlo pak 9. října 2010 před věží kostela a následně byl zvon jeřábem vyzdvižen do věže a zavěšen na novou stolici.

Od té doby na věži našeho kostela znovu zní dva zvony. Tak jak tomu bylo dříve, ohlašují poledne a také nastávající soumrak dne (18:00). Především však zvou ke službám Božím každou neděli v 8:45 a po jejich skončení vysílají Božím slovem povzbuzené křesťany konat dobré dílo (10:00). A také doprovázejí ty, kteří došli cíle své pozemské pouti na jejich poslední cestě. Věříme tomu, že už nikdy nebude potřeba, aby zvony sloužily jinému účelu, než tomu, pro který byly odlity – upomínat člověka na jeho Stvořitele i Vykupitele a zvát do jeho blízkosti.

Původní text Josefa Drahoše doplnil Marek Váňa